GAZİANTEP ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ, KİRALAMA VE İRTİFAK HAKKI İLANI

GAZİANTEP ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ, KİRALAMA VE İRTİFAK HAKKI İLANI1- Aş...

GAZİANTEP ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ, KİRALAMA VE İRTİFAK HAKKI İLANI
1- Aşağıda nitelikleri belirtilen ilanın 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 ve 10 uncu sırasındaki taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulüyle, ilanın 11 inci sırasındaki taşınmazın irtifak hakkı ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulüyle ve ilanın 12, 13, 14, 15 ve 16 ıncı sırasındaki taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile aşağıda hizalarında belirtilen tarih ve saatte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde "Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi" toplantı salonunda toplanacak komisyonca yapılacaktır.
2- İhaleye katılabilmek için;
a) Geçici teminatın verilmesi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, 
c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir  belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde belirtilen saate kadar, açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde ise ihale saatine kadar vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. 
e) Geçici teminat tutarının nakit olarak ödenmek istenilmesi halinde Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün veznesine ödenerek, ödemeye ilişkin olarak Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak alındı belgesinin, f) Geçici teminat tutarının banka yoluyla ödenmek istenilmesi halinde ise geçici teminat tutarının "T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı" adına kayıtlı bulunan Ziraat Bankası TR 02 0001 0000 42 0000 1000 5432 IBAN numaralı banka hesabına “Adı Soyadı/Ünvanı -T.C. Kimlik Numarası/Vergi Numarası ve Mahalle-Ada-Parsel Nolu taşınmaz ihalesi geçici teminatı” şeklinde açıklama yazdırılmak suretiyle yatırılarak, ödemeye ilişkin Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak muhasebe işlem fişini İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
3- Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler de vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Taşınmaz satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödenmek istenilmesi halinde, Hazineye Ait Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik gereğince satış bedelinin dörtte biri peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.
4 - İrtifak hakkı verilecek olan taşınmazın yıllık ihale bedeli peşin olarak defaten ödenecektir.
5- İrtifak hakkı ihalelerinin Onayını müteakip gerekmesi halinde, fiili kullanım olmaksızın taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi yada uygulama projelerinin hazırlanması, onaylatılması ile söz konusu;  organize hayvancılık/hayvancılık yapılacak projenin hazırlanması ve onaylatılması ve ilgili Kamu İdarelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması amacıyla, üzerinde ihale kalan yatırımcıya Ön İzin Sözleşmesi düzenlenmek suretiyle 1 (bir) yıl süreli Ön izin verilecektir. Ön izin verilmesi gereken hallerde, ayrıca bedel takdiri yapılmayacak, Ön İzin bedeli irtifak hakkı ihalesi sonucu oluşacak bedelin ilk yıl için yüzde yirmisi olarak belirlenecektir. Ancak, Ön İzin verilecek alanda hak sahibinin fiili kullanımının olması halinde Ön İzin bedeli, irtifak hakkı ihale bedeli olarak belirlenecektir.
6- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir. 
7- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve  ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır.
8- Hazine taşınmazlarının satışında satış bedeli üzerinden işlem bedeli; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.
9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
10- Taşınmazların satışına ait ihale ile ilgili bilgiler  http://www.milliemlak.gov.tr adresinden ve ihale ilanı İl Müdürlüğümüzün https://gaziantep.csb.gov.tr adresinden Duyurular bölümünden öğrenilebilir.
Satış işlemine konu taşınmazların;
S.NOİLİİLÇESİMAHALLECİNSİADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ (m2)HAZİNE HİSSESİİMAR DURUMU DURUMUTAHMİNİ
BEDEL
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1GaziantepŞahinbeyKuşçuHam
Toprak
118221.400,52Tam1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında
"Dikili Tarım Alanı" 
İşgalli315.117,0078.779,2528.11.202309:00
2GaziantepŞahinbeyMorcalı Ham
Toprak
12221.055,68Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Düşük Yoğunluklu Konut Alanı
ve Tarım Alanı" 
İşgalli211.136,0052.784,0028.11.202309:20
3GaziantepŞahinbeyŞahinbey
(Mülk)
Arsa1332274,35Tam1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Mevcut (Kırsal) Düşük Yoğunluklu Konut Alanı" İşgalsiz322.950,0080.737,5028.11.202309:40
4GaziantepŞehitkamilKoçluHam
Toprak
11415229,86Tam1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Mevcut (Kırsal) Düşük Yoğunluklu Konut Alanı" İşgalli78.885,0019.721,2528.11.202310:00
5GaziantepŞehitkamilKoçluHam
Toprak
1373513,02Tam1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Mevcut (Kırsal) Düşük Yoğunluklu Konut Alanı" İşgalli155.387,0038.846,7528.11.202310:20
6GaziantepŞehitkamilKoçluHam
Toprak
1247584,16Tam1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Mevcut (Kırsal) Düşük Yoğunluklu Konut Alanı" İşgalli310.716,0077.679,0028.11.202310:40
7GaziantepŞehitkamilKoçluArsa13125962,00Tam1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Mevcut (Kırsal) Düşük Yoğunluklu Konut Alanı" İşgalsiz199.615,0049.903,7528.11.202311:00
8GaziantepŞehitkamilKoçluHam
Toprak
13130731,87Tam1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Mevcut (Kırsal) Düşük Yoğunluklu Konut Alanı" İşgalsiz102.462,0025.615,5028.11.202311:20
9GaziantepŞehitkamilKoçluHam
Toprak
12676914,31Tam1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Mevcut (Kırsal) Düşük Yoğunluklu Konut Alanı" İşgalli270.135,0067.533,7528.11.202313:30
10GaziantepŞehitkamilYukarı ArılHarabe Bina ve Arsası11954309,30Tam1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında
"Ticaret Alanı ve Yol"
A2 - Taks: 0,25 - Kaks: 0,50
İşgalsiz305.037,7576.259,4428.11.202313:50
İrtifak Hakkı işlemine konu taşınmazın;
SIRA
NO
İLİİLÇESİ MAHALLECİNSİADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ (m2)HAZİNE HİSSESİİMAR DURUMU /
İRTİFAK HAKKI AMACI /
İRTİFAK HAKKI SÜRESİİLK YIL TAHMİNİ
İRTİFAK HAKKI BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
11GaziantepŞahinbeyYeşilköyHam
Toprak
101924.668,55Tam  1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Ağaçlandırılacak Alan ve Kısmen Dikili Tarım Alanı"  
 Taşınmaz üzerinde imar planıyla getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere organize hayvancılık veya hayvancılık yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilecektir.
30 Yıl22.500,006.750,0028.11.202314:30
Kiralama işlemine konu taşınmazların;
SIRA
NO
İLİİLÇESİ MAHALLECİNSİADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ (m2)DÜKKAN NOKİRALANACAK
ALAN 
(m2)
 KİRALAMA AMACIKİRALAMA SÜRESİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ  (TL)GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ
(TL)
İHALE TARİHİİHALE SAATİ
12GaziantepŞahinbeyÇukurPark560703,44 m²7-E NoluTamDükkan3 yıl37.200,009.300,0028.11.202315:00
13GaziantepŞahinbeyÇukurPark560702,00 m²BüfeTamBüfe3 yıl97.800,0024.450,0028.11.202315:20
14GaziantepŞahinbeyÇukurPark560702,61 m²7-1 NoluTamArzuhalci3 yıl11.308,002.827,0028.11.202315:40
15GaziantepŞahinbeyÇukurPark560702,77 m²7-L NoluTamArzuhalci3 yıl11.308,002.827,0028.11.202316:00
16GaziantepŞahinbeyÇukurPark560702,97 m²7-M NoluTamArzuhalci3 yıl11.308,002.827,0028.11.202316:20

#ilangovtr

Basın No ILN01916007

20 Kas 2023 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gaziantep Doğuş Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Doğuş Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Doğuş Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Doğuş Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.